Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Horizontální provzdušňovač SAN H

Horizontální provzdušňovač-schemaPoužití

Horizontální provzdušňovač je zařízení na kontinuální a vysoce efektivní odstraňování rozpuštěných plynů a těkavých kapalin z vody (např. chlorovaných uhlovodíků typu DCE, TCE, PCE, aromatických uhlovodíků, radonu, CO2, lehkých frakcí ropných látek, … atp). Konstrukce a rozměry provzdušňovače jsou dány požadovaným průtokem vody, potřebnou účinností čištění a typem odstraňovaného kontaminantu. Obecnou výhodou tohoto zařízení oproti srovnatelným technologiím (např. stripovací věž) jsou jeho relativně malé rozměry a nižší pořizovací i provozní náklady.

Popis funkce

K odstranění těkavé škodliviny dochází intenzivním celoplošným provzdušněním horizontálního proudu vody v horizontálním provzdušňovači. Těleso provzdušňovače tvoří nízká nádrž obdélníkového půdorysu s odnímatelným víkem a mezidnem s hustou perforací pro distribuci vzhůru proudícího vzduchu. Do prostoru pod perforované mezidno (děrovaný plech) proudí pracovní vzduch rozváděcí štěrbinou ze vzduchové komory na boku provzdušňovače, do níž je tlakový vzduch od ventilátoru přiveden flexibilní hadicí. K dokonalému odvodnění při rozběhu zařízení a případně i pro odtok malých úkapů během provozu slouží dva otvory u dna nádrže osazené regulačními kul. kohouty a hadicí svedenou do odpadu (kanalizace). Čištěná voda je přiváděna do vstupní komory provzdušňovače, odkud natéká na perforované mezidno, po kterém horizontálně protéká postupně k přepadové liště na konci nádrže, kterou je ustavena stálá úroveň hladiny. Svislé přepážky v nádrži rozdělují průtočnou část na oddělené sekce (stupně provzdušňovače), které jsou opatřeny samostatnými výduchy do sběrné komory v odnímatelném víku. Ve variantně volené sestavě technologického zařízení může být vzduch z provzdušňovače veden flexibilní PVC hadicí do ovzduší buď přímo (v úpravnách vody) nebo je nejprve veden do sorpčního filtru s náplní aktivního uhlí (při sanaci znečištění těkavými škodlivinami). Nádrž provzdušňovače je vyrobena z polypropylenu (PP), perforované mezidno je z nerezového plechu. Použitý materiál má atest pro styk potravinami.
Vyčištěná voda vytéká gravitačně přes sifon trubkou u dna provzdušňovače. do retenční nádrže osazené pod provzdušňovačem nebo samostatně stojící.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -