Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod lze uplatnit v lokalitě, která je trvale osídlena (pro dočasné osídlení je vhodný septik) a není jiná možnost odvodu znečištěné vody, kterou by umožňoval zákon (například napojení na veřejnou kanalizaci). ČOV je více praktičtější nežli řešení v podobě žumpy, která se často vyváží.

Domovní čistírna odpadních vod (DČOV) MČA-SBR

DČOV MČA SBR je certifikována CE pro vypouštění do povrchových i podzemních vod a splňuje nejpřísnější požadavky legislativy!!!

Domovní čistírna odpadních vod MČA – SBR je variantním řešením malé domovní čistírny MČA. Princip čištění odpadní vody je zde založen na technologii SBR (sequencing batch reaktor), kdy celý proces čištění odpadních vod probíhá v jedné nádrži v časově oddělených fázích. Jeden cyklus čištění probíhá 24 hodin a zahrnuje 4 fáze čistícího procesu

  • fáze plnění s časově přerušovaným provozem
  • fáze čištění
  • fáze sedimentace, gravitační oddělení vloček aktivovaného kalu od vyčištěné vody
  • fáze odtoková, odčerpání odsazené vyčištěné vody plovákovým čerpadlem

Čistírnu v základním provedení tvoří plastová válcová nádrž s technologickou vestavbou v jedné nádrži. Pro zachycení hrubých nečistot je na nátoku osazen česlicový koš. Zdrojem technologického vzduchu je membránové dmychadlo. K odtahu vyčištěné vody a pro odkalování systému slouží plovoucí ponorné kalové čerpadlo. V případě požadavku na odstraňování fosforu je domovní ČOV MČA SBR doplněna systémem chemického srážení fosforu.

Provoz MČA SBR je řízen automaticky řídící jednotkou vybavenou systémem pro měření hladiny vody a v případě předčasného zaplnění reakčního prostoru dojde k sepnutí nouzového režimu, který zajistí vytvoření potřebného akumulačního prostoru pro nově produkované odpadní vody. Zakrytí čistírny je provedeno laminátovým, respektive celoplastovým uzamykatelným víkem. Podrobný popis, základní rozměry a způsob instalace jsou podrobně popsány v Technických dodacích podmínkách výrobce.

Výhody čov

Domovní čistírna je odolná proti hydraulickému přetížení v případě nárazové produkce odpadních vod. V případě předčasného zaplnění reakčního prostoru dojde k sepnutí nouzového režimu, který zajistí vytvoření potřebného akumulačního prostoru pro nově produkované odpadní vody.

Stavební povolení

Stavení povolení v případě domovní čistírny MČA-SBR je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad. Platí se správní poplatek.

Povolení k vypouštění odpadních vod

Vydává se pouze při povolování klasickým vodoprávním řízením a jsou stanoveny emisní limity a povinnost sledovat kvalitu vypouštěné vody na odtoku.

Ohlášení

Zjednodušený způsob povolování bez vydání povolení k vypouštění odpadních vod. Každé dva roky povinnost provádět revizi autorizovanou osobou. DČOV MČA SBR je certifikována CE pro vypouštění do povrchových vod i pro třídu I, II a III a pro vypouštění do podzemních vod, třída PZV. Pro třídu III a PZV je nutné použít verzi s chemickým srážením fosforu.

Další legislativa ZDE


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -