Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Čistírny typ EKOKOM

Použití

Čistírny odpadních vod typu EKOKOM  jsou určeny k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění – menších obcí, bytových domů, sociálních zařízení závodů nebo malých provozoven apod. Alternativně lze tyto čistírny využít i pro čištění jiných odpadních vod s biologicky rozložitelným znečištěním (např. průmyslové odpadní vody), ovšem vždy za předpokladu podrobné bilance produkovaného znečištění a odborného posouzení jejich biologické rozložitelnosti.

Čistírny EKOKOM RDN 75- 200 jsou vyráběny a dodávány jako kontejnerové v plastovém provedení. U větších čistíren od velikosti 350EO je technologie montována do stavebních objektů z vodostavebního betonu.

Základní popis technologieTechnologické schéma čistírny odpadních vod EKOKOM RDN

Typové ČOV EKOKOM 55 ÷ 200 RDN systém jsou navrženy jako nízkozatěžovaný kontinuálně protékaný aktivační systém. Technologická linka je navržena v kompaktním modulu a zahrnuje tyto objekty

  • aktivační nádrž (nitrifikačně-denitrifikační)
  • regenerační nádrž
  • dosazovací nádrž
  • kalojem

Bilance vstupního nebezpečí

Typová velikost ČOV 55 75 100 150 200
Počet EO 40-65 60-80 75-125 125-175 175-225
Množství odpadních vod
Q24 m3/d 7,2 9,8 13,0 19,5 26,0
Qmax m3/h 2,7 3,8 4,8 6,7 8,4
Přiváděné znečištění
 BSK5  kg/d  3,3,  4,5 6,0 9,0  12,0
 CHSKCr  kg/d  6,6 9,0 12,0  18,0  24,0
 NL  kg/d  3,0  4,1  5,5  8,3  11,0
 Nc  kg/d 0,6 0,8 1,1 1,7 2,2

 

Kvalita vyčištěné vody

Podle NV č.61/2003 Sb.
po novelizaci NV č. 229/2007 Sb.
Obvykle dosahované
prům. hodnoty na odtoku (mg/l)
“p” hodnota (mg/l) “m” hodnota (mg/l)
BSK5 40 80 do 15
CHSK5 150 220 do 90
NL 50 80 do 15
N-NH4+ 20* 40* do 8

*) jsou uvedeny platné hodnoty pro čistírny kategorie 500-2000 EO, hodnoty pro kategorie do 500 EO nejsou stanoveny, “p” hodnota pro ukazatel N-NH4 se uvažuje jako průměr a nesmí být překročena.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -