Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Zemní filtr ZF

Použití

Zemní filtr definujeme jako zařízení pro velmi pomalou filtraci předčištěné odpadní vody (zpravidla v septiku) přes jednu nebo dvě vrstvy filtračního materiálu. Zemní filtr může být použit pro čištění odpadní vody předčištěné v septiku (s dobou zdržení min. 3 dny), nebo v zařízení s podobnými vlastnostmi. Dále pro dočištění odpadní vody , která prošla již mechanicko-biologickým čištěním. Soustava septik + zemní filtr splňuje doporučení normy ČSN 75 6402 „Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“. Vyčištěné odpadní vody z uvedené soustavy lze podle místních podmínek buď vypouštět do vhodného recipientu nebo zasakovat. Vždy je nutné přihlížet k podmínkám a ustanovením Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod o vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb..

Popis filtru

Zemní filtr jsou vyráběny a dodávány v tzv. „baleném“ provedení, tzn. jako otevřená vodotěsná plastová svařovaná nádrž + rozvodové a sběrné potrubí, které se sesazuje a osazuje na vestavěné podpěry až na místě instalace po osazení nádrže do výkopu. Půdorysná plocha filtru odpovídá počtu připojených obyvatel a normové specifické spotřebě vody (m3/osoba.den). Rozvodové i sběrné potrubí sestává z PE perforovaných drenážních trubek a trubek a tvarovek z PP/PVC a ukládá se na vestavěné příčné žebrování určující sklon.

Konec rozvodového potrubí (horní větev) je odvětrán větracím komínkem vyvedeným 0,5 m nad terén, sběrné potrubí (dolní větev) je zaústěno do sběrné komory vytvořené trubkou DN 160 nebo DN 200 podle typu filtru. Sběrná komora je vyústěná nad povrchem je uzavřena víčkem a umožňuje odběr vzorků na odtoku.

Popis funkce

Předčištěná odpadní voda z 1. stupně čištění (septik, ČOV) natéká do filtru kde je pomocí T-kusu rozdělena do 2 větví rozvodného potrubí a distribuována na pískové filtrační lože. Biologické znečištění, které projde prvním stupněm čištění ve filtru rozkládají mikroorganizmy, které žijí ve filtrační vrstvě. Biologický proces lze podle změn forem dusíku charakterizovat při vyšším zatížení jako amonifikační s mírnou nitrifikací, při nižším zatížení se projevuje výraznou nitrifikací. Proces nitrifikace probíhá působností aerobních bakterií, proto je nutné odvětrání filtrační náplně rozvodnou a sběrnou drenáží. Sběrná drenáž uložená nade dnem nádrže svádí přečištěnou vodu do sběrné šachty, odkud vyčištěná odpadní voda odtéká odtokovým potrubím do vodního recipientu. Tam, kde není možné zajistit vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu, je možné navrhnout v souladu s příslušným právním předpisem vsakování, alternativně může být voda jímána pro zavlažování. Provoz filtru je bez nároku na energii a obsluhu.

Typová řada, rozměry a hmotnost

Typ Do sestavy za septik Připojení obyvatelé Rozměry
ZF 6 BS-V, BS-H 4-6 4-6 3000x1500x1310
ZF 10 BS-V, BS-H 8-10 8-10 4550x2050x1510
ZF 15 BS-V, BS-H 10-15 10-15 5350x2350x1510
ZF 20 BS-V, BS-H 15-20 15-20 6350x3250x1510

Dosahovaná kvalita vyčištěné vody

  • BSK5 =8-20
  • CHSK = do 80
  • NL = 8-20

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -