Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Septiky BS V a BS H

Použití

Prefabrikovaný biologický septik (bio septik) řadíme ve smyslu ČSN 75 6402 do kategorie čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. Septik se řadí v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň, kterým je obvykle zemní filtr, vegetační čistírna nebo biofilmový reaktor. V septiku probíhá čištění anaerobním způsobem, tj. bez přívodu technologického vzduchu a není tedy podmíněno nepřetržitým provozem. Je vhodný především pro předčištění splaškových vod z rodinných domků, rekreačních zařízení a menších provozoven pro objekty nejvýše s 24 osobami. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze septik navrhnout jako samostatný čistící článek, obvykle pro samostatně stojící objekt do 5 ekvivalentních obyvatel (EO).
Z hlediska legislativního ve smyslu § 55 zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon) je septik vodním dílem a jeho instalace je proto možná pouze po předchozím souhlasu vodoprávního úřadu.
Do septiku není dovoleno přivádět dešťové vody.

Popis zařízení

Prefabrikované biologické septiky typové řady BS-V a BS-H jsou navrženy v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 12566-1/A1 „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky“. Septik tvoří samonosná vodotěsná plastová nádrž jejíž vnitřní prostor je rozdělen přepážkami na 3 komory. Jednotlivé komory jsou navzájem propojeny otvory umožňujícími průtok čištěné vody od nátoku k odtoku. Otvory v oddělujících stěnách jsou umístěny tak, aby plovoucí kal neprotékal z jedné do další komory nebo do odpadu. Strop septiku je opatřen vstupními otvory s šachetním nástavcem světlosti ø 800 (typová řada BS-V) nebo čtvercovými 600×600 mm (typová řada BS-H), umožňujícími přístup do jednotlivých komor septiku, kontrolu hladin vody v jednotlivých komorách a odčerpávání přebytku sedimentovaného kalu pomocí fekálního vozu. Prostupy se uzavírají standardně plastovými poklopy, na vyžádání je možné osadit prostupy poklopy z tvárné litiny. Je-li septik umístěn v místě přístupném veřejnosti, musí být poklopy zajištěny zámkem. Pro napojení na domovní kanalizační přípojku je septik osazen vstupním a výstupním hrdlem s volitelnou dimenzí DN 100/125/150 (užit. objem ≤ 6 m3) a DN 150/200 (užit. objem >6 m3).

Popis funkce

V septiku probíhá anaerobní rozklad zachycených pevných a plovoucích látek. Konstrukce přepážek s propustnými otvory mezi jednotlivými komorami umožňuje postupné oddělování sedimentujících i plovoucích nečistot v prvních dvou komorách, do třetí komory protéká pouze voda s jemným biologickým kalem. Doporučená doba zdržení odpadní vody v septiku je 3 ÷ 5 dní. Doba zdržení zabezpečuje minimální účinnost až 30 % na odstranění organického znečištění. Vzhledem k nízké účinnosti biodegradace organického znečištění je možné takto předčištěné vody vypouštět bez dalšího dočištění do recipientu nebo případně k zasakování jen výjimečně. Z toho důvodu se septiky kombinují se zemním filtrem, v němž probíhá následné dočištění na požadované legislativní parametry (nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod). Podmínkou dobré funkce septiku je pravidelné vyklízení kalu. Doporučená četnost vyvážení septiku je minimálně 1x za rok. Při odvozu kalu se ponechává vrstva přibližně 15 cm kalu v septiku pro jeho naočkování a zajištění kontinuity čistícího procesu.

Čištění a vývoz septiku

Septik má být vyklízen, jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitné výšky, nejméně však jednou ročně. Při vyklízení septiku musí být ponechána asi 0,15 m vysoká vrstva vyhnilého kalu k naočkování. Po každé kontrole a vyklízení musí být poklop septiku pečlivě osazen a jeho poloha zkontrolována popř. zajištěna proti manipulaci nepovolanou osobou!

 

 

 

Typová řada, rozměry a hmotnost

Typová řada BS-V
Typové označení Počet EO Užit. objem(m3) Průměr (mm) Výška (mm) Hmotnost (kg)
BS-V2 3-4 2 1475 1620 170
BS-V4 4-6 4 2200 1620 205
BS-V5 6-8 5 2200 1800 250
BS-V6 8-10 6 2200 2030 290
BS-V8 10-14 8 2435 2230 360
BS-V10 14-15 10 2600 2380 400
BS-V12 16-20 12 2750 2530 480
BS-V15 20-24 15 2960 2680 575
BS-V18 24-30 18 3060 3000 630

 

Typová řada BS-H
Typové označení Počet EO Užit. objem (m3) Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Hmotnost (kg)
BS-H2 3-4 2 2170 1200 1475 170
BS-H3 4-6 3 2420 1380 1625 205
BS-H4 6-8 4 2420 1780 1630 250
BS-H6 8-10 6 3220 1880 1630 290
BS-H8 10-14 8 3620 2180 1630 360
BS-H10 14-16 10 3520 2180 2030 400
BS-H12 16-20 12 4020 2180 2030 480
BS-H16 20-24 16 5020 2180 2030 575

Po dohodě je možné provést dílčí úpravy dle charakteru konkrétní stavební lokality.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -