Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Lapáky písku VLP

Použití

Vertikální lapáky písku jsou obvykle součástí provozního souboru hrubého předčištění čistíren odpadních vod městských, případně průmyslových. Slouží k zachycení a odstranění písku ze splaškových vod přitékajících do čistírny. Používají se jako předřazená čistící jednotka osazená v kanalizaci, kterou přitéká voda hrubě předčištěná na česlích, případně lapáku štěrku.

Popis zařízení

Horní část lapáku písku má tvar válcové nádrže do níž vniká v ose lapáku přes desku dna horní konec spodní vertikální části. Horní hrana této spodní části vytváří ve vnitřním prostoru horní válcové části přepadovou hranu, která musí být dokonale vodorovná. Mezi přepadovou hranou a obvodovou stěnou vzniká sběrný žlab tvaru kruhového mezikruží s vodorovným dnem. Technologická vestavba dělí nádrž lapáku na tři základní části

  • prostor uklidňovacího vtokového válce
  • prostor sedimentace (účinný prostor) v jehož spodní části je osazena mamutka
  • prostor akumulace (pískový prostor) v jehož spodní části je umístěno pneumatické rozplavovací zařízení.

Lapák písku musí být chráněn proti vniknutí částic větších než 5 mm česlemi.
Mamutí čerpadlo se skládá ze směšovače, přívodního potrubí tlakového vzduchu a potrubí odtahu směsi vody a písku. Ve směšovači, který je řešen jako uzavřená nádoba s přípojkami na tlakový vzduch a stoupací potrubí, se vytváří směs vzduchu a vody. Mamutí čerpadlo je schopno čerpat vodu s pískem v poměru 15:1, s max. velikostí zrn písku 5 mm.
Rozplavovací zařízení zachyceného písku sestává z provzdušňovacího elementu připojeného na zdroj
tlakového vzduchu.

Popis funkce

Splašková voda s obsahem písku, zbavená hrubých nečistot, natéká nátokovým potrubím do vertikálního vtokového válce, kterým protéká dolů a kde dochází k částečnému snížení rychlosti a uklidnění proudění. Při průtoku vtokovým válcem do spodní části nádrže dojde k takovému poklesu průtočné rychlosti, že zrnka písku začnou z proudu sedimentovat do prostoru akumulace. Pod dolním okrajem uklidňovacího válce se průtok obrací vzhůru do průtočné plochy účinného prostoru lapáku písku. Částice unášených látek, jejichž usazovací rychlost je větší než vzestupná rychlost vody proudící účinným prostorem, klesají a usazují se v kuželové spodní části lapáku v pískovém prostoru pod prostorem účinným. Voda zbavená písku stoupá vnějším mezikružím vzhůru a odtéká z horní části účinného prostoru lapáku písku přes kruhovou přepadovou hranu do sběrného žlabu a z něho odtokovým potrubím do kanalizace.
Usazený písek se z prostoru akumulace odčerpává mamutovým čerpadlem. Před uvedením čerpadla do chodu se usazený písek po krátkou dobu rozvíří tlakovým vzduchem a tlakovou vodou. Vzduch pro čeření se přivádí po otevření kulového kohoutu samostatnou trubkou odbočující z přívodu vzduchu k provzdušňovacímu elementu umístěnému na dně akumulačního prostoru. Otevřením kohoutů na výtlaku čerpadla a přívodu vzduchu do mamutky se čerpací zařízení uvádí do provozu. Písek zachycený v prostoru akumulace je po rozplavení cyklicky odčerpáván mamutkou do úložiště písku.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -