Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Otevřené filtry OF

Použití

Otevřený filtr (atmosférický filtr) je určen k filtraci zředěných suspenzí, které vznikají přiOF-schema úpravě vody. Jedinou hnací silou těchto filtrů určující rychlost proudění vody vrstvou zrnitého (filtračního) materiálu je hydrostatický tlak sloupce vody nade dnem filtru (filtrační rychlost je řízena regulační plovákovou klapkou), nebo tlak vstupní vody při filtraci zdola nahoru. Filtrační cyklus je rozdělen do dvou fází. Fáze filtrační (pracovní) zahrnuje proces zachytávání nerozpustných částic ve vrstvě filtračního materiálu do doby, než je vyčerpána kapacita filtračního lože. Poté následuje druhá fáze – prací (regenerační), ve které dochází k obnovení kapacity filtračního lože praním vzduchem a vodou. Filtrát (čistá voda) je odváděn po případné doúpravě do akumulace, prací voda je odváděna nátokovým žlabem do odpadu nebo kalových lagun. Otevřené filtry je možné použít jako jednovrstvé, dvouvrstvé nebo vícevrstvé. Otevřené filtry lze použít jako I. nebo II. stupeň úpravy pitné vody, jako separační stupeň ČOV a v různých odvětvích průmyslu.

Popis funkce

Otevřené filtry patří ve vodárenství k základním technologickým celkům úpravy vody. Slouží k zachytávání nerozpustných hydratovaných oxidů železa, manganu a produktů koagulace prouděním vody vrstvou zrnitého materiálu. Voda podrobovaná filtraci natéká na filtrační materiál přepadáním přes hranu nátokového žlabu, nebo v případě filtrace zdola nahoru je přiváděna pod mezidno. Zfiltrovaná voda při provozu otevřeného filtru shora dolů protéká přes filtrační trysky do prostoru pod mezidnem, odkud je potrubím přes regulační plovákovou klapku odváděna do akumulace. Při provozu filtru nebo při praní zdola nahoru slouží žlab v horní části filtru jako sběrný pro odvod přefiltrované, nebo prací vody. Po proběhnutí jednoho filtračního cyklu, během kterého dochází ke snižování filtrační kapacity filtračního materiálu, je nutné provést jeho praní (obnovení filtrační kapacity). Do prostoru pod mezidnem filtru je na vstupní hrdlo napojeno vzduchové potrubí od kompresoru, kterým je přiváděn prací vzduch sloužící k rozrušení filtrační náplně a uvolnění zachycených nečistot. Následně je do prostoru pod mezidnem přivedena prací voda, která vyplavuje a odvádí nečistoty zachycené na filtrační náplni. Praní vodou probíhá tak dlouho, dokud z filtru neodtéká čistá voda. Po dostatečném vypraní je filtrační kapacita filtru plně obnovena. Po obnovení pracovní fáze je nutné před vypuštěním vody do akumulace provést krátké zafiltrování jehož cílem je zapracování vyprané filtrační náplně


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -