Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Vsakování odpadní a dešťové vody

VSAKOVÁNÍ PŘEDČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Jedná se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních skrze půdní nebo horninové prostředí.
Podle §38 vodního zákona má být vsakování povoleno v případě, že není možné vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Vhodnost k tomuto vypouštění posuzuje vždy osoba s odbornou způsobilostí.

Rozdělovací šachta

RS-sestava

Rozdělovací šachta slouží pro gravitační rozdělení přiváděných předčištěných vod do 

rozdělovacích potrubí vedených k vsakovacím prvkům. Zároveň slouží pro odvětrání vsakovacích prvků
Šachtu je možné osadit integrovaným filtračním košem, který zachycuje nerozpuštěné látky a odpadní vodu z havarijního přepadu čistíren. Filtr eliminuje zanášení vsakovacích bloků nebo drenážních trubek obalených geotextilí.

 

 

Vsakovací prvky

Vhodný typ, velikost a způsob uložení vsakovacích prvků určí osoba odborně způsobilá na základě hydrogeologického posudku
- drenážní potrubí s návlečnou geotextilií
- vsakovací blok nebo vsakovací tunel obalený geotextilií

 

Vsakovací šachtaVsakovací šachta-schema-Model

Používá se u dobře propustného horninového prostředí
Je to podzemní válcové vsakovací zařízení. Potřebný průměr a hloubka se určí na základě hydrogeologického průzkumu. Dno šachty tvoří vrstva štěrkopísku s geotextilií.
V případě zájmu Vám rádi zpracujeme návrh dle vašeho zadání.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -