Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Domovní čistírny MČA a legislativa

V souladu s normou EN 12566-3+A2:2013 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod“ a na základě provedené zkoušky vlastností výrobku-protokol č. 1017 – CPR-05.648.168 (MČA) a 1017-CPR-07.905.396 (MČA SBR), TÜV CZ, oznámený subjekt 1017 v souladu s nař. EP č. 305/2011 a  podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění, notifikovaná osoba 1017 mají domovní čistírny MČA vydaný certifikát označení shody CE. Na základě této certifikace byla stanovena následující účinnost v procentech a odtokové koncentrace v mg/l:

(%)

CHSKCr

BSK5

NL

N-NH4

Pc

MČA

88,4

97,6

94,5

-

-

MČA SBR

96,6

98,8

98,2

87,2

97,0*

 

(%)

CHSKCr

BSK5

NL

N-NH4

Pc

MČA

78

8,5

8,4

-

-

MČA SBR

46

6,6

9,9

9,5

0,4*

*) pouze ve verzi s chemickým srážením fosforu a při dodržení dávky stanovené výrobcem

Stavba čistírny na ohlášení

Při realizaci domovní čistírny na ohlášení se postupuje ve zjednodušeném stavebním řízení. Použitá čistírna musí mít vydaný certifikát CE s účinností splňující požadavky legislativy ve vztahu k místním podmínkám lokality nebo způsobu vypouštění. Po vydání souhlasu je stavba čistírny povolena včetně povolení k vypouštění. Odtokové limity se nestanovují, místo toho je povinnost provádět jedenkrát za dva roky technickou revizi prostřednictvím osoby způsobilé s pověřením od Ministerstva životního prostředí,

Na základě Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., Příloha č.1, Tabulka 1c, byly stanoveny tři třídy domovních čistíren pro vypouštění do vod povrchových (I, II, III). Na základě Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., Příloha č.2, byla stanovena třída čistírny pro vypouštění do vod podzemních (PZV).

Třída DČOV

CHSKCr

BSK5

N-NH4

Nc

Pc

I

70

80

-

-

-

II

75

85

75

-

-

III

75

85

80

50

80

PZV

90

95

-

50*

40

Všechny hodnoty v tabulce jsou minimální požadovaná účinnost v procentech, splnění se prokazuje vydaným certifikátem CE.

*) platnost po 18 měsících ode dne nabytí účinnosti (1.3.2016)

Třída I – vypouštění do povrchových vod. Obvyklé řešení pro většinu lokalit. Požadováno pouze odstraňování uhlíkatého znečištění.

Třída II – zvýšená ochrana recipientu, zejména malá vodnatost toku a možné toxické působení amoniaku na vodní ekosystémy. Požadována vyšší účinnost odstranění organického znečištění a stabilní nitrifikace.

Třída III – ochrana recipientu s přísnějšími požadavky, např. z důvodu využívání pro vodárenské účely. Požadována vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu.

Třída PZV – vypouštění do vod podzemních. Požadována vyšší účinnost odstraňování uhlíkatého znečištění, nitrifikace a odstraňování fosforu.

Stavba čistírny vodoprávním řízením

Stavebník (investor) se i dnes může rozhodnout realizovat stavbu domovní čistírny cestou vodoprávního řízení.Vodoprávní úřad vydává rozhodnutí o povolení stavby a povolení k vypouštění včetně stanovení emisních limitů a povinnosti odběru vzorků.

Při stanovení emisních limitů se postupuje podle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., Příloha č.1, Tabulka 1a a Příloha č.7 pro vypouštění do vod povrchových a podle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., Příloha č.1, Tabulka 1A a 1B pro vypouštění do vod podzemních.

Vypouštění do vod povrchových

Kategorie ČOV (EO)

CHSKCr

BSK5

NL

N-NH4

Pc

„p“

„m“

„p“

„m“

„p“

„m“

„p“

„m“

„p“

„m“

< 500

150

220

40

80

50

80

-

-

-

-

BAT <500

110

170

30

50

40

60

-

-

-

-

 

Vypouštění do vod podzemních

Kategorie ČOV

EO

CHSKCr

BSK5

NL

N-NH4

Nc

Pc

„m“

„m“

„m“

„m“

„m“

„m“

stavby pro bydlení a rekreaci

< 10

150

40

30

20

-

-

10 – 50

150

40

30

-

30

-

> 50

130

30

30

-

20

-

stavby poskytující služby

130

30

30

-

20

8

Všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny v mg/l.

„p“ – nejedná se o aritmetický roční průměr, mohou být překročeny v povolené míře, např. při odebírání 4 vzorků ročně může být „p“ hodnota překročena jednou, při odebírání 12 vzorků ročně může být „p“ hodnota překročena dvakrát.

„m“ – nepřekročitelná hodnota

Zjednodušené schéma rozhodovacího procesu stavby domovní čistírny


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -