Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

O nás

Společnost EKOSYSTEM byla založena v roce 1991 a bezprostředně navázala na činnost konsorcia trojice soukromých podnikatelů stejného názvu, které na trhu působilo již od začátku roku 1990.

Společnost EKOSYSTEM byla založena v roce 1991 a bezprostředně navázala na činnost konsorcia trojice soukromých podnikatelů stejného názvu, které na trhu působilo již od začátku roku 1990.

Společnost je strategicky zaměřena na produkty v oblasti ekologie a vodního hospodářství s doplňkovou výrobou plastových svařenců, zámečnickou výrobou a dřevovýrobou.

Historie

V počátečních letech existence společnosti byla rozvíjena činnost především v oblasti řešení starých ekologických zátěží, a to zejména těch, které byly financovány z Fondu národního majetku ČR.

Dynamický rozvoj společnosti v následujících letech přinesl i rozšíření spektra její působnosti o další obory. Jedná se především o oblast vodního hospodářství s řešením jeho komplexní problematiky. Produkty společnosti zahrnují úpravu pitné a procesní vody, čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a komplexní řešení vodohospodářských systémů včetně zavádění recirkulací

a renovací vod. Komplexní produkty v oblasti vodního hospodářství zahrnují odpovídající rozsah činností společnosti, a to od technické a projektové přípravy přes instalace technologických zařízení až po dodávky kompletních investičních celků.

Pro uvedené činnosti společnosti byla vybudována základna zajišťující vlastní vývoj, konstrukční řešení a výrobu řady technologických zařízení a stavebních přípravků určených především pro dekontaminaci znečištěných vod a zemin, výrobu pitné, resp. procesní vody a pro vodohospodářské stavby liniového charakteru, jako jsou vodovody s úpravnami a kanalizační systémy s čistírnami vod. Většina zařízení produkovaných společností je vyráběna na základě vlastního know-how. Rozvíjela se i odborně poradenská činnost v ekologických oblastech, jako je zpracování různě orientovaných environmentálních auditů a účelově zaměřených environmentálních studií, analýz rizika ekologických zátěží a hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí. Pro zajištění komplexní nabídky služeb společnosti určených k odstraňování ekologických zátěží byla vytvořena skupina odborných pracovníků pro řízení a provádění geologického průzkumu znečištění horninového prostředí, zpracování projektů účinných sanačních zásahů a organizaci technických prácí na sanovaných lokalitách až do odstranění ekologických problémů vč. zajištění kontrolního sledování lokality po ukončení sanačního zásahu.

K provádění stavebních prací souvisejících s odstraňováním ekologických zátěží a s dodávkou investičních celků vodohospodářských staveb bylo nezbytné zřízení vlastního stavebního útvaru, který zajišťuje sled a řízení stavebních prací pro uvedené činnosti i další komunální výstavbu.

Rozšíření produkce společnosti bylo podmíněno rozvojem výrobních kapacit. Proto byla postavena nová specializovaná provozovna určená pro výrobu svařovaných nádrží a dalších výrobků z plastových polotovarů v obci Libuň na Jičínsku, která se od začátku roku 1999 úspěšně prosazuje svými výrobky na tuzemském trhu.

Současnost

V současné době patří společnost EKOSYSTEM mezi přední odborné organizace působící v oboru aplikované ekologie a ke stabilním výrobcům souvisejících zařízení na domácím trhu s aplikacemi

i v zahraničí. Zájem o výrobky společnosti v sousedních státech je možné dokumentovat řadou uskutečněných dodávek do SRN a na Slovensko. Uplatnění produktů společnosti na zahraničních trzích je důležitou součástí strategického rozvoje společnosti.

Výsledkem dlouholeté snahy o zvyšování kvality nabízených služeb a produktů bylo i získání certifikátu managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 v únoru roku 2000.

Dalšími předpoklady vysoké kvality produktů společnosti je řada odborných autorizací pracovníků společnosti i certifikace konkrétních výrobků (ve smyslu Zák. 22/1997 Sb.).

Hlavními zásadami obchodní strategie společnosti je poskytování co nejširšího sortimentu jakostních výrobků a služeb v uvedeném spektru a vstřícný přístup k individuálním požadavkům zákazníků

s cílem navázání dlouhodobé spolupráce na bázi vzájemné důvěry a oboustranné výhodnosti.

Společnost EKOSYSTEM je vnitřně členěna na samostatné divize:

  • divize geologicko – průzkumných prací
  • divize výroby a sanačních prací
  • divize chemicko-technologických procesů
  • divize ekologických auditů a poradenství

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -