Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Odlučovač ropných látek, lehkých kapalin a tuků

Odlučovače jsou technologická zařízení, která slouží k separaci nežádoucích látek, jako jsou např. lehké kapaliny, tuky apod., z vody. Odlučovače jsou vyráběny v různých typových řadách pro různé průtoky a o různém objemu. Volba typu a velikosti je závislá na místních podmínkách a rozhodnutí vodoprávního úřadu, který obvykle stanovuje limity znečištění pro vypouštění vod.

Vesměs na všechny typy odlučovačů nesmí být přivedeny splaškové odpadní vody. Konstrukce, umístění, použití a provozování odlučovačů se řídí dotčenými legislativními předpisy.

Pro separaci lehkých kapalin jsou určeny 

Pro separaci tuků jsou určeny

Pro další úpravy vody jsou určena

Dle požadavku stavby lze provést modifikaci těchto standardních typů, případně zkonstruovat atyp.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -