Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Lapáky tuků EOT

Použití

Lapáky tuků typové řady EOT slouží ke gravitačnímu zachycení a odstranění neemulgovaných tuků a rostlinných olejů, odtékajících z restauračních provozů, masných výroben a jiných provozoven, kde dochází ke znečišťování odpadní vody tukem. Voda přitékající do lapáku nesmí obsahovat hrubé nečistoty a její teplota nesmí překročit 400C. Lapáky tuků spolehlivě chrání kanalizaci před zanášením a následně čistírnu odpadních vod od provozních problémů. Lapáky tuků odpovídají ustanovení harmonizované evropské normy ČSN EN 1825-2 a nesou označení CE.

Popis zařízení

Lapák tuku tvoří uzavřená vodotěsná celoplastová svařovaná nádrž rozdělená nornými stěnami na jednotlivé funkční prostory – kalový prostor a prostor pro odlučování a zachycování tuku. Nátok a výtok je uzpůsoben pro napojení na přívodní a odtokové potrubí DN 50 (NS 0,5) resp. DN100 až DN200 (od NS1). Strop plastové nádrže u nadzemního provedení EOT 0,5 až EOT 2N je opatřen snímatelnými pachotěsnými poklopy. Od velikosti EOT 4 je odlučovač osazen pevným víkem s komínovými prostupy pro osazení buď plastového poklopu nebo šachtových poklopů příslušné třídy dle EN 124 (B až D) dle projektového zatížení.

Rozměrová řada ZDE

Provoz zařízení

Lapáky tuků EOT musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny v souladu s národními nebo místními předpisy o odstraňování odpadu. Údržba spočívá v periodickém sběru vrstvy odsazeného tuku z hladiny obou komor (u základního provedení nejlépe pomocí kovové lopatky, u větších objemů kovové nádoby vhodného tvaru), v pročištění nátokového (případně i výtokového) potrubí a občasného odstranění usazeného kalu ze dna po odčerpání celého objemu kapaliny kalovým čerpadlem nebo fekálním vozem (EOT A s akumulačím prostorem). Odpad vzniklý při údržbě zařízení v podobě odloučených tuků je nutné umístit do nádoby zabezpečené proti úniku v ní shromážděného odpadu a odpad následně předat k odstranění/ využití oprávněné osobě ve smyslu §12 a §14 zákona č. 185/2001 Sb.. Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuku, kalového prostoru a na provozních zkušenostech. Kalové prostory lapáku tuku by se měly vyprazdňovat, čistit a napouštět opět čistou vodou nejméně jednou za měsíc, nejlépe však jednou za dva týdny. Délka vhodné periody pro údržbářské úkony je vždy závislá na specifických podmínkách daného provozu a je nutné ji vysledovat po zahájení provozu zařízení. Kontrolu usazování tuků v nově osazeném lapáku je vhodné provádět zpočátku každý týden.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -