Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Koalescenční odlučovač SAN V xR

Odlučovač SAN V xRPoužití

Odlučovače lehkých kapalin typové řady SAN Vx – R jsou určeny k čištění odkanalizovaných vod s obsahem lehkých kapalin o měrné hmotnosti do 0,95 g.cm–3, přítomných ve formě volně vzplývatelné, dispergované nebo usaditelné. Jsou navrženy a konstruovány v souladu s normou ČSN 75 6551 a harmonizovanou normou ČSN EN 858-1+A1, ČSN EN 858-2. Použití je vhodné zejména pro čištění splachové dešťové (srážkové) vody znečištěné lehkými kapalinami, např. z komunikací a z otevřených zpevněných ploch, jako jsou parkoviště, odstavné a manipulační plochy, odpadní vody z garáží, autoservisů, autoopraven, autobazarů apod.. Odlučovače této konstrukce nejsou použitelné pro čištění odpadních vod obsahujících lehké kapaliny v podobě stabilních emulzí, na odstraňování rozpustných nebo zmýdelnitelných olejů a tuků (např. rostlinného a živočišného původu). Na odlučovače nesmí být přivedeny splaškové odpadní vody. Konstrukce, umístění, použití a provozování odlučovačů se řídí dotčenými legislativními předpisy.

Popis odlučovače

Odlučovač lehkých kapalin SAN Vx-R je tvořen válcovou nádrží s vnitřní vestavbou zajišťující funkční a hydraulické poměry uvnitř odlučovače. Vestavbu tvoří uklidňovací norná stěna na nátoku, válcová norná stěna oddělující prostor gravitačního odsazování RL od prostoru koalescence a zabraňující průtoku usazených pevných částic a kalů na koalescenční vložku, přepážka před odtokem oddělující kalový prostor a gravitačně-koalesenční část od odtokové komory. Do odtokové komory jsou vsazeny přepážky bezpečnostního přepadu, které slouží k zabránění vzdutí hladiny a umožňují přeliv gravitačně přečištěné vody v případě zvýšeného nátoku při přívalovém dešti. Vnitřní vestavbu odlučovače doplňuje koalescenční vložka s nerezovým nosičem, která se osazuje na nosnou desku vsazenou do patního T-kusu zaústěného do odtokové komory. V nosné desce je pevně usazena nerezová klec s plovákem automatického uzávěru. Vstupní nátokové a výstupní odtokové potrubí je dimenzováno dle hodnoty maximálního průtoku. Světlost a výškové osazení je uvedeno v tabulkách základních rozměrů typové řady. Ve stropní desce odlučovače je válcový prostup zakrytý plastovým uzamykatelným víkem.

Rozměrová řada ZDE

Popis funkce

Splachová voda je sváděna kanalizačním systémem do přívodního potrubí napojeným do vstupní části odlučovače – komory gravitační separace. Zde dochází k uklidnění proudu vody a k usazení nerozpustných látek u dna a ke gravitační separaci suspendovaných lehkých kapalin, které vyplouvají na hladinu. Prostor před nornou stěnou je zároveň skladovacím prostorem odloučených lehkých kapalin. Po gravitační separaci protéká voda pod nornou stěnou na koalescenční vložku kde dochází k shlukování a intenzifikované separaci jemně rozptýlených částic lehkých kapalin a jejich nestabilních emulzí, opět vytékajících na hladinu v prostoru za nornou stěnou. Vyčištěná voda po průtoku koalescenční vložkou odtéká hrdlem odtokového T-kusu do odtokové komory. Koalescenční vložka osazená na nerezovém nosiči je vyjímatelná pro možnost jejího periodického proplachu čistou vodou. Po osazení se upevňuje pomocí instalovaného pákového upínacího mechanizmu. V nosné desce je osazena nerezová vodící klec plovákového automatického uzávěru pracujícího pod vlivem akumulace lehké kapaliny v odlučovači, který zabraňuje aby odloučená lehká kapalina pronikla do odtoku. Z odtokové komory odtéká vyčištěná voda do kanalizace. Odtoková komora je i místem pro odběr vzorků.

V případě požadavku dosažení garantovaných hodnot max. znečištění na výstupu z odlučovače NEL ≤ 1 mg/l je třeba za gravitačně-koalescenční odlučovač zařadit ještě samostatný sorpční stupeň, který slouží k zachycení zbytku dispergovaných a rozpuštěných lehkých kapalin. Předčištěná voda protéká vrstvou sorbetu z netkané textilie, jehož povrch je pro vodu prakticky nesmáčivý a zbytkové lehké kapaliny jsou na jeho povrchu adsorbovány.

 

 


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -