Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Odlučovače SAN x R

Odlučovač lehkých kapalin SAN xRPoužití

Odlučovače lehkých kapalin typové řady SAN x – R jsou určeny k čištění odkanalizovaných vod s obsahem lehkých kapalin o měrné hmotnosti do 0,95 g.cm–3, přítomných ve formě volně vzplývatelné, dispergované nebo usaditelné. Jsou navrženy a konstruovány v souladu s normou ČSN 75 6551 a harmonizovanou normou ČSN EN 858-1. Použití je vhodné zejména pro čištění dešťové (srážkové) vody znečištěné lehkými kapalinami, např. z komunikací a z otevřených zpevněných ploch, jako jsou parkoviště, odstavné a manipulační plochy, odpadní vody z garáží, autoservisů, autoopraven, autobazarů apod.. Odlučovače této konstrukce nejsou použitelné pro čištění odpadních vod obsahujících lehké kapaliny v podobě stabilních emulzí, na odstraňování rozpustných nebo zmýdelnitelných olejů a tuků (např. rostlinného a živočišného původu).
Na odlučovače nesmí být přivedeny splaškové odpadní vody.
Konstrukce, umístění, použití a provozování odlučovačů se řídí dotčenými legislativními předpisy. Při čištění vod z mytí (bez detergentů) je nutno předsadit před SAN x–R sedimentační jímku pro záchyt mechanických nečistot.

Popis funkceOdlučovač lehkých kapalin SAN xR

Odlučovač je z hlediska funkce je rozdělen do dvou, resp. tří stupňů technologického procesu. Oplachová voda svedená kanalizačním systémem do přívodního potrubí natéká do vstupní části odlučovače – komory gravitační separace. Zde dochází k uklidnění proudu vody a k usazení nerozpustných látek u dna a ke gravitační separaci suspendovaných lehkých kapalin na hladině. Pod nornou stěnou voda protéká z gravitační komory do labyrintové koalescenční sekce, kde dochází k shlukování a intenzifikované separaci jemně rozptýlených částic lehkých kapalin a jejich nestabilních emulzí. Odloučené lehké kapaliny vyplouvají na hladinu. Komora odlučovače za koalescenční vložkou je zároveň skladovacím prostorem odloučených lehkých kapalin. Vyčištěná voda ze spodní části komory odtéká zanořeným přepadovým potrubím osazeným automatickým uzavíracím zařízením ovládaným plovákem do výstupní komory (provedení GK, GKO) nebo na integrovaný sorpční filtr (provedení GKS, GKSO). Sorpční stupeň slouží k zachycení zbytku dispergovaných a rozpuštěných lehkých kapalin. Předčištěná voda protéká vrstvou sorbetu – netkané textilie (sorpční pásky EKOSORB E 122), jejichž povrch je pro vodu prakticky nesmáčivý a zbytkové lehké kapaliny jsou na jejich povrchu adsorbovány. Zařazením sorpčního stupně se dosáhne garantovaných hodnot max. znečištění na výstupu z odlučovače NEL ≤ 1 mg/l.

U provedení GKO a GSKO je do gravitační komory odlučovače zaústěn obtok schopný pojmout až 5ti násobek stabilního průtoku zabraňující vzdutí hladiny v odlučovači při náporovém dešti. Přebytečná voda je v tom případě vysoce naředěna s velmi nízkou koncentrací lehkých kapalin a je odváděna přímo do výstupní komory odlučovače.
Na požadavek objednatele jsou odlučovače vybavovány automatickým výstražným zařízením signalizace přítomnosti mezní vrstvy odloučené lehké kapaliny ve skladovacím prostoru (místní úřady mohou povolit používání odlučovacího zařízení bez automatických výstražných zařízení).

Rozměrová řada  ZDE


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -