Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Odlučovače SORP 1R

PoužitíSorpční odlučovač SORP 1-RH

Sorpční odlučovač ropných látek SORP 1-R je zařízení navržené k mechanickému čištění odpadních vod – zachycení kalů, hrubých nečistot a písku a následnému čištění volně vzplývatelných, usaditelných a rozpuštěných ropných látek o měrné hmotnosti do 1 g.cm –3 s koncentrací znečištění do 100 mgl –1. Instaluje se jako sorpční vpusť k čištění odpadní vody tam, kde hlavní znečištující složkou jsou ropné látky pro zpevněné plochy o rozloze do 150 m2 jako jsou parkoviště, odstavné a manipulační plochy, garáže, malé autoservisy, autoopravny, autobazary a prodejny automobilů, kompresorovny apod. Sorpční odlučovač této konstrukce není použitelný pro čištění odpadních vod obsahujících ropné látky v podobě stabilních emulzí a na odstraňování rozpustných nebo zmýdelnitelných olejů a tuků (např. rostlinného a živočišného původu).
Na odlučovač nesmí být přivedeny splaškové odpadní vody!
Při čištění vod z mytí (bez detergentů) je nutno předsadit před SORP 1-R sedimentační jímku pro záchyt mechanických nečistot.

Odlučovač SORP 1-RVPopis funkce

Splachová voda je svedena z dešťových sběračů do nátokového potrubí, nebo natéká přímo dešťovou vpustí na kalový koš, kde dochází k usazení hrubých mechanických nečistot prostou sedimentací. Přes kalový koš a vrchní vyjímatelný rošt voda protéká do nádoby nosiče sorbentu na sorpční náplň. V sorpčním filtru se využívá dynamické adsorpce, tj. procesu, při kterém voda znečištěná ropnými látkami protéká stabilní vrstvou sorbentu, jehož povrch je pro vodu prakticky nesmáčivý, kdežto ropné látky jsou adsorbovány. Rozhraní mezi vyčerpanou vrstvou a čerstvým sorbentem se během procesu posouvá směrem ke spodní části vrstvy (výstupu ze sorpčního koše). Životnost sorbentu je závislá na vstupním znečištění nerozpuštěnými látkami a koncentraci ropných látek na vstupu. Po průtoku sorbentem vytéká vyčištěná voda otvory pod pevným roštem do prostoru základní nádrže a odtud dále potrubím do kanalizace.

Odběr vzorků pro kontrolu kvality vypouštěné vody lze provádět přímo ze základní nádrže odlučovače před výtokovým potrubím.

Základní rozměry

Typ Výška (mm) Průměr (mm) Způsob zakrytí
SORP 1RH 1400 815 PP víko
SORP 1RV 1250 815 vtoková mříž

 

Základní parametry

Jmenovitý průtok 1l/s
Max. průtok 2l/s
Odvodňovaná plocha do 150 m2
Nejvyšší přípustné vstupní zatížení ropnými látkami 100 mg/l
Největší garantované vstupní znečištění neemulgovanými NEL 5 mg/l
Teoretická spotřeba sorbentu (při NEL 1,0 mg/l) 5 kg/rok
Teoretická doba výměny sorbentu (při NEL 1,0 mg/l) 6 měsíců
Potrubí na vstupu (SORP 1-RH) DN 100
Potrubí na výstupu DN 125
Hmotnost 75kg

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -