Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Revize DČOV na ohlášení

Pro domovní čistírny ohlášené podle § 15a Vodního zákona (Zákon č. 254/2001 Sb.) vyplývá pro majitele povinnost provádět její revizi. Revize se provádí podle §59 Vodního zákona a podle metodického pokynu vypracovaného MŽP, odborem ochrany vod.

Revize se provádí jedenkrát za dva roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby (OZO) s pověřením od Ministerstva životního prostředí. Výsledky revize je majitel povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Případné závady je povinen odstranit do 60 dnů od provedení revize.

Firma Ekosystem, spol. s r.o. je držitelem pověření pro provádění revizí domovních čistíren na ohlášení, revize provádí technolog.

V případě zájmu o provedení revize nebo zaslání bližších informací ohledně provádění revizí nás kontaktujte na uvedených kontaktech společnosti. Termín provedení revize flexibilně přizpůsobíme Vašim časovým možnostem.

Upozornění:

Neprovedení revize, neodeslání revizní zprávy vodoprávnímu úřadu nebo neodstranění zjištěných závad je považováno za správní delikt dle § 125d Vodního zákona a může být uložena pokuta do 20 000,- Kč  !!!

Kontakty:

Ing. Martin Koller, technolog
Tel.: 222 531 634 Mob.: 737 284 313
E-mail: koller@ekosystem.cz

Ing. František Keclík, technolog
Tel.: 222 531 641 Mob.: 605 296 121
E-mail: keclik@ekosystem.cz


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -