Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Čerpací šachty DS C1

Použití

Domovní čerpací šachta DS-C1 se instaluje jako počáteční prvek splaškové kanalizace. Slouží obvykle pouze pro jednoho uživatele (jeden stavební objekt) a je zpravidla umístěna na jeho pozemku. Je určena k akumulaci odpadních, splaškových, případně dalších kapalin v místě původu a k jejich přečerpávání do místní kanalizace tam, kde úroveň vyústění potrubí svodu domovních splašků je pod úrovní napojení na místní spádovou kanalizaci. Není určena pro čerpání hořlavých a výbušných látek. Instaluje se zpravidla pod úroveň terénu, alternativně povrchově do sklepů, nebo technických podlaží budov. Její naprostá vodotěsnost ji předurčuje zvláště k použití pro ekologicky náročné stavby, především do míst se zvýšenými požadavky na ochranu podzemních vod. Napájení el. proudem je z domovní přípojky na náklady majitele.

Popis zařízení

Šachty se vyrábí stáčením a svařováním polotovarů z homogenních PP desek a jsou konstruovány jako samonosné, tj. určené pro osazení do provozních ploch, které mohou být používány výhradně chodci nebo cyklisty a ploch těmto podobným, např. zatravněným, případně do ploch kategorie chodníky, pěší zóny a jim podobným odstavným plochám, pro osobní automobily atp.

Šachtu tvoří válcové těleso o průměrech 800 nebo 955 mm a stavební výšce 1 500, 2 000, nebo 2 500 mm, opatřené v horní části přechodovým kuželem na vstupní otvor o průměru 600 mm a uzavřené poklopem buď plastovým, nebo litinovým příslušné třídy ve shodě s normou EN 124 (A 30 nebo B 125). Pod vstupní otvor lze alternativně (na přání) na vnitřní stěně šachty upevnit plastový žebřík. Šachty se osazují nátrubky pro napojení vstupního a výstupního potrubí o světlosti odpovídající rozměrové řadě kanalizačních potrubí (DN a umístění nátrubků jsou přizpůsobovány dle konkrétních požadavků stavby).
Vybavení šachet dělíme na část strojní a elektro.
Strojní část tvoří ponorné kalové, nebo mělnící čerpadlo s výtlačným potrubím osazeným kulovou zpětnou klapkou, čistícím T-kusem a kulovým uzavíracím ventilem.
Elektročást tvoří hladinové sondy a řídící jednotka s řídící elektronikou, která umožňuje plně automatické ovládání čerpadla v závislosti na úrovni hladiny i optickou a akustickou signalizaci provozních stavů šachty.

Popis funkce

Domovní čerpací šachta slouží jako sběrná jímka domovních splašků osazená ponorným kalovým čerpadlem s mělnícím zařízením, které je výtlakem napojeno na výše položené potrubí spádové kanalizace v ulicích. Splašky se pak dopravují na místní centrální ČOV.
Čerpadlo je ovládáno automaticky v závislosti na výšce hladiny ve sběrné jímce. Ovládacím prvkem jsou plovákové nebo jiné hladinové spínače. Vyšší nastavená poloha spínače čerpadlo zapíná (zapínací hladina), nižší poloha čerpadlo vypíná (vypínací hladina). V případě poruchy a vystoupání hladiny do úrovně 100 mm nad zapínací hladinu (dosažení havarijní hladiny) je pomocí dalšího spínače signalizován poruchový stav rozsvícením červené signálky a bzučákem v řídící jednotce. Zbývající objem šachty nad havarijní hladinou do úrovně nátoku se projektuje tak, aby umožnil akumulaci splaškových odpadních vod ještě po dobu cca 24
hod.v případě poruchy čerpání. Spolehlivost funkce čerpadel je vždy částečně závislá na kázni uživatele.

Důležité upozornění ! Do domovních odpadních vod nesmí být splachovány např. textilie, buničina a jiné obtížně rozmělnitelné předměty.

Základní rozměry

Průměr šachty (mm) Výška šachty (mm)
800 1750 – 2500
1000 1750 – 4000
1200 2000 – 4000

Poznámka: uvedené rozměry lze upravit v souladu s podmínkami konkrétní stavby.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -