Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Čerpací šachty STK

Použití

Čerpací šachty tlakové kanalizace tvoří součást tlakového systému stokové sítě, která je ve srovnání s gravitační kanalizací výrazně méně náročná na vložené investiční prostředky. Tento systém umožňuje majitelům nemovitostí odvedení jejich odpadních vod tlakovým společným kanalizačním systémem, který má nejnižší pořizovací náklady. Veškeré splaškové vody z obce se soustřeďují do prostoru jejich vyčištění ve společné čistírně odpadních vod. Toto řešení se také využívá tam, kde nepříznivá konfigurace (členitost) terénu neumožňuje vybudování místní spádové kanalizační sítě.
Čerpací šachty se instalují jako počáteční prvek budované sítě tlakové kanalizace. Slouží obvykle pro jednoho uživatele (jeden stavební objekt) a umisťují se zpravidla na jeho pozemku. Alternativně lze použít jednu šachtu i pro 2 až 3 objekty, resp. v systému sítě osadit šachtu hromadné produkce splašků. Čerpací šachta se instaluje pod úroveň terénu co nejblíže obhospodařovanému objektu. Každá šachta je vybavena vlastní řídící jednotkou (el. rozvaděčem). Napájení el. proudem je možné z domovní přípojky na náklady majitele, nebo z místní sítě. Naprostá vodotěsnost šachty ji předurčuje zvláště k použití pro ekologicky náročné stavby, především do míst se zvýšenými požadavky na ochranu podzemních vod.

Popis funkceSchéma čerpací šachty STK

Čerpadlo je ovládáno automaticky v závislosti na výšce hladiny soustředěných splašků. Ovládacím prvkem jsou hladinové spínače v provedení odolném agresivním kapalinám a olejům. Vyšší nastavená poloha spínače čerpadlo zapíná (zapínací hladina), nižší poloha čerpadlo vypíná (vypínací hladina). V případě nastoupání hladiny do úrovně cca 100 mm nad zapínací hladinu (dosažení havarijní hladiny) je pomocí dalšího plovákového spínače signalizován poruchový stav rozsvícením červené signálky a zvukovým signálem (bzučákem) v řídící jednotce. Zbývající objem šachty nad havarijní hladinou do úrovně nátoku se projektuje tak, aby umožnil akumulaci splaškových odpadních vod ještě po dobu cca 24 hod.v případě poruchy čerpání. Do této doby je provozovatel veřejné stokové sítě povinen poruchu odstranit a likvidovat její následky.

Řídící jednotka v standardní dodávce je osazena i časovým spínačem a časovým relé umožňujícím současné zapnutí čerpadel pouze v určité skupině šachet v síti tlakové kanalizace, resp. postupné zapínání čerpadel při výpadku el. energie a jejím opětném zapnutí, čímž se zamezí špičkovým odběrům el. energie z distribuční sítě a hydraulickému přetížení tlakového kanalizačního systému. Spolehlivost funkce čerpadel
je vždy částečně závislá na kázni uživatele.
Důležité upozornění ! Do domovních odpadních vod nesmí být splachovány např. textilie, buničina a jiné obtížně rozmělnitelné předměty.

Popis zařízení

Šachty se vyrábí stáčením a svařováním polotovarů z homogenních PP desek nebo segmentových skruží a jsou konstruovány buď jako samonosné, nebo v provedení určeném k obetonování.

Šachtu tvoří válcové těleso, opatřené v horní části přechodovým kuželem na vstupní otvor o průměru 600 mm (alternativně je možná varianta s válcovým vstupním komínkem). Vstup je zakrytý pochozím plastovým poklopem, nebo litinovým poklopem třídy B125 dle EN 124 (dle objednávky). Tyto šachty jsou určené pro osazení do nezátěžových provozních ploch např. zatravněných, do ploch kategorie chodníky, pěší zóny a jim podobných. Šachty se po osazení do výkopu obsypou zhutněnou zeminou bez nutnosti obetonování. Pro alternativní osazení litinového poklopu se betonuje pouze věnec okolo límce vstupu šachty.
Strojní část tvoří ponorné kalové čerpadlo s desintegrátorem, výtlačné PVC potrubí osazené kulovou zpětnou klapkou, pojistným ventilem a kulovým plastovým uzavíracím ventilem. Elektročást tvoří hladinové spínače a řídící jednotka, která umožňuje plně automatické ovládání čerpadla v závislosti na úrovni hladiny i optickou a akustickou signalizací provozních stavů šachty. Dle požadavku je možno toto doplnit o GSM modul přenosu dat.

Základní rozměry

Průměr šachty (mm) Výška šachty (mm)
800 1750 – 2500
1000 1750 – 4000
1200 1750 – 4000

 Poznámka: uvedené rozměry lze upravit v souladu s podmínkami konkrétní stavby.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -