Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Čerpací stanice DS C2

Použití

Čerpací stanice v gravitačních systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek jsou nutné tehdy, kdy se má zabránit velkým hloubkám uložení nebo odvodnit nízko ležící území.. mohou být nutné k tomu, aby bylo možné vyústit výtoky do čistíren odpadních vod nebo vodních recipientů položených výše.
Čerpací stanice DS-C2 slouží jako sběrné šachty splaškových odpadních vod na něž je napojeno zpravidla jedním sběrným potrubím více objektů stokové sítě. Nahromaděné splašky jsou pak periodicky přečerpávány buď do gravitačního spádového potrubí nebo tlakovým potrubím na ČOV. Vybudování sdružené čerpací stanice je zpravidla méně investičně náročné než zřizování žump, septiků nebo samostatných čerpacích jímek u jednotlivých objektů. Toto řešení splňuje všechny legislativní i ekologické požadavky a je vhodné zvláště tam, kde obec nemá prostředky na výstavbu vlastní čističky a splaškovou vodu lze dopravit potrubím na společnou ČOV v jiné obci.
Čerpací stanici s kompletním vybavením navrhuje projektant na podkladě hydrotechnického výpočtu pro max. denní resp. hodinovou potřebu (podle počtu EO případně dalších napojených objektů). Návrh by měl zahrnovat stavební řešení čerpací stanice a systém čerpání vč. návrhu čerpadel, el. řídící systém a v neposlední řadě i situování čerpací stanice do terénu vč. návrhu dimenze a trasy nátokového a výtlačného
potrubí.
Vlastní konstrukční řešení čerpací stanice vypracuje a předloží na podkladě zadaných parametrů Ekosystem, spol. s.r.o..

DS-C2Popis zařízení

Čerpací stanice se osazují přímo do volného terénu, případně jsou umístěny v krytém stavebním objektu.
Vlastní čerpací jímku tvoří válcové plastové těleso se stropní deskou s prostupy která slouží pouze jako ztracené bednění pro betonáž stropu nebo zastropené pochozím stropem s prostupy pro vytahování čerpadel, alternativně kalového koše a pro přístup do šachty k armaturám. Na podkladě požadavku objednatele může být plastová jímka dodána i bez zastropení. Do výšky H = 3000 mm, v případě osazení do nezátěžových provozních ploch (např. zatravněných, do ploch kategorie chodníky, pěší zóny a jim podobných), může být jímka vyrobena jako samonosná k obsypu pískem a prosátou hutněnou zeminou bez nutnosti obetonování. Pro osazení litinových poklopů třídy B dle EN 124 se betonuje pouze věnec okolo límce vstupu jímky. Poklop je nutné osadit min. 5 cm nad okolní terén. Toto provedení je vždy závislé na geologických podmínkách v místě osazení. V ostatních případech je plastová jímka konstruována pro částečné nebo celkové obetonování. V případě osazení do místa s max. hladinou spodní vody nad základovou spárou se dno jímky vylévá 15÷20 cm vrstvou betonu (výšce vrstvy odpovídá výška žeber na dně jímky). Plášť jímky je opatřen svislými stabilizačními žebry pro vazbu s obetonováním. Zastropení se provádí buď monolitní železobetonovou deskou nebo prefabrikáty, vždy opět s prostupy pro čerpadla a vstup do jímky. Prostupy se osazují uzamykatelnými litinovými poklopy příslušné zátěžové třídy dle EN 124 (ve standardní nabídce poklopy z tvárné litiny fy SAINT-GOBAIN např. „AKSSES“, „PAMETIC“, aj.). Pod vstupním otvorem šachet je umístěn integrovaný plastový, kompozitový nebo nerezový žebřík. Od ø 2000 mm a výšky H = 4000 mm se jímky standardně vystrojují obslužnou plošinou z kompozitních nebo ocelových nerezových či pozinkovaných roštů. Žebříky mohou být ve spodní části jímky pod plošinou nahrazeny plastovými stupadly. Těleso jímky je osazeno nátrubky pro napojení nátokového a výtlačného potrubí o světlosti odpovídající rozměrové řadě kanalizačních potrubí (DN a umístění nátrubků je přizpůsobováno dle konkrétních
požadavků stavby).

Popis funkce

Čerpadla pracují ve střídavém režimu řízeném časovým spínačem a jsou ovládána automaticky. Chod zvoleného čerpadla je závislý od výšky hladiny ve sběrné jímce. Vyšší nastavená hladina čerpadlo zapíná, nižší nastavená hladina čerpadlo vypíná. Hladina 100 mm nad vyšší hladinou je kvalifikována jako havarijní a je signalizována opticky na řídící jednotce a prostřednictvím GSM modulu na zvolené vzdálené stanoviště nebo mobilní telefon.

Základní rozměry

průměr 1600 – 3000mm
výška 3000 – 7000mm


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -