Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Univerzální šachty US S

Segmentová šachta 1Použití

Univerzální segmentové šachty US-S mají, jak vyplývá již z jejich názvu, všestranné využití. Mohou být použity jak ke stavbě plastových systémů klasické spádové kanalizace (k instalaci do systému gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek), tak i jako šachty tlakové, resp. podtlakové kanalizace, jako domovní čerpací šachty, nebo domovní vodoměrné šachty. Lze je využít i pro náhradu betonových šachet při rekonstrukci staré kanalizace s potrubními rozvody z jiných materiálů. Vzhledem k vlastnostem a odolnosti materiálu je možné tyto šachty osazovat i v pásmu okrajů komunikací a pojezdných ploch bez nutnosti obetonování. Podmínkou je provedení statického výpočtu zohledňujícího všechny zatěžovací stavy, typ obsypové zeminy (viz ČSN 73 1001) a max. úroveň hladiny spodní vody pod základovou spárou. Jejich naprostá vodotěsnost je předurčuje k použití pro ekologicky náročné stavby, především do míst se zvýšenými požadavky na ochranu podzemních vod.

Popis výrobku

Univerzální segmentová šachta US-S sestává z plochého deskového dna, na které je připojeno válcové těleso šachty sesazené a svařené ze segmentových prstenců výšky 500 mm o vnitřním průměru ø1000 nebo ø1200 mm a ze vstupního excentrického přechodového kuželu ø1000/ø600 mm, resp. ø1200/ø600 opět výšky 500 mm. Kužel je ukončen válcovým límcem výšky 100 mm pro osazení roznášecí betonové desky. Šachta tvoří jeden celek. Na roznášecí desku je možné osadit těžký poklop DN 600 tř. D 400 dle ČSN EN 124 (např. poklop „REXEL“ z tvárné litiny), poklop do chodníků tř. B 125, případně lehký plastový poklop DN 600 mm pro zatížení 15 kN. Základní stavební výšku šachty 1500 mm je možné zvyšovat s modulem 500 mm až do 4000 mm (standardní provedení), případně po posouzení geologických podmínek v místě osazení až do 5500 mm. Šachty US-S se osazují do volného terénu bez obetonování pouze s obsypem dostatečně zhutněným zrnitým materiálem (min. 92 % Proctor, max. zrnitost 15 mm). Šachty se vybavují dle zadání nátrubky pro napojení vstupních a výstupních potrubí. DN nátrubků a jejich vzájemná poloha jsou alternativní a jsou přizpůsobovány dle konkrétních požadavků stavby.

Funkce šachty vyplývá ze způsobu jejího použití

  • Kanalizační šachta gravitační

Osazuje se tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. V kanalizační šachtě se provádí připojení nebo spojení stok do jmenovité světlosti DN 400 včetně.

  • Domovní čerpací šachta

Slouží jako sběrná jímka domovních splašků osazená ponorným kalovým čerpadlem s mělnícím zařízením, které je výtlakem napojeno na výše položené potrubí spádové kanalizace v ulicích. Splašky se pak dopravují na místní centrální ČOV.

  • Čerpací šachta tlakové kanalizace

Instaluje se jako počáteční prvek sítě tlakové kanalizace. Slouží obvykle pro jednoho uživatele (jeden stavební objekt) a umisťuje se zpravidla na jeho pozemku. Alternativně lze použít jednu šachtu i pro 2 až 3 objekty. Osazuje se mělnícím kalovým čerpadlem. Veškeré splaškové vody z obce se pak soustřeďují do prostoru jejich vyčištění ve společné čistírně odpadních vod. Toto řešení se také využívá tam, kde nepříznivá konfigurace (členitost) terénu neumožňuje vybudování místní spádové kanalizační sítě.

  • Domovní vodoměrná šachta

Je určena k uložení vodoměrné sestavy při napojení vodovodní přípojky objektu k hlavnímu řadu tam, kde nelze vodoměrnou sestavu umístit přímo do budovy.

Základní rozměry

Vnitřní průměr (mm) Maximální výška (mm)
1000 4000
1200 4000

Výšku lze upravovat s ohledem na prefabrikované díly po 500mm. V případě potřeby prodloužení výšky nad 4000mm je nutné šachtu v terénu vhodně stabilizovat proti působení zemního tlaku.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -