Obsah -


Plastové jímky, žumpy, septiky


EKOSYSTEM.cz

Nádrže UPN

Použití

Beztlakové plastové nádrže typové řady UPN-V (válcové) a UPN-H (hranaté) jsou beztlaké otevřené nebo uzavřené nádrže, určené ke skladování a akumulaci různých kapalin, granulátů, sypkých materiálů a látek ohrožujících životní prostředí, například pro skladování chemikálií (při respektování chemické odolnosti použitého konstrukčního materiálu – polypropylenu, nebo polyethylenu).
Materiál použitý pro výrobu nádrží UPN vyhovuje požadavkům § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 409/2005 Sb. kladeným na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a nádrže splňují požadavky § 5 Zákona č. 258/2000Sb., lze je proto použít ve vodárenství jako zásobníky pitné vody, součásti technologií na úpravu pitné vody a pod..

Nadzemní nádrže UPN-VN, UPN-HN – umisťují se na povrch, do výrobních hal, provozních budov apod., nebo na volné prostranství. Ukládají se obvykle na předem připravené železobetonové podesty, ocelové rámy, či do jinak stavebně upravených prostor. Konstrukce nádrží je samonosná, staticky stabilní a nevyžaduje dalších úprav. Nádrže určené pro umístění do venkovních prostor jsou zhotoveny z materiálu s ÚV stabilizací.

Podzemní nádrže UPN-VP, UPN-HP – osazují se do terénu a jsou dodávány jako samonosné, určené k obsypu inertní zeminou (pro osazení do nezátěžových provozních ploch, které mohou být používány výhradně chodci nebo cyklisty s vyloučením pojezdu vozidel a ploch těmto podobných, např. zatravněných, atp.) nebo v provedení k částečnému nebo úplnému obetonování (plastové těleso tvoří v tomto případě ztracené bednění). U nádrží od kubatury 10 m3 je nutné vždy individuální posouzení podložené provedením statického výpočtu, který zohledňuje zadané místní podmínky.

Tam, kde max. hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry, je nutné vždy alespoň částečné obetonování.

Popis výrobků

Konstrukční řešení

Konstrukční řešení nádrží je vždy podloženo statickým výpočtem na PC metodou konečných prvků. Tloušťka stěny je závislá na velikosti nádrže, skladovaném médiu, případně na technologických vestavbách (příčky, komorové uspořádání, aj.). Nádrže samonosné jsou konstruovány pro zatížení hydrostatickým, resp. zemním tlakem s vyloučením přetlaku či podtlaku uvnitř nádrží a s vyloučením zátěže od pojezdu vozidel (v případě uložení nádrží do terénu). Víka nádrží u podzemního provedení jsou dimenzovaná na zátěž od zásypu zeminou.

  • Nádrže UPN-H (hranaté)UPN-HN-300x225

Hranaté nádrže UPN-H mohou být otevřené, zakryté snímatelnými víky, nebo uzavřené pevnými, alternativně i pochozími víky. Víka mohou být osazena krytým vstupním, kontrolním, nebo plnicím otvorem (dle objednávky). Staticky jsou zajištěny výztužným žebrováním, nádrže v nadzemním provedení výztužemi z ocelových profilů opatřených nátěrem, případně krytých plastem nebo z kompozitních profilů (skladování agresivních chemikálií). Lze je osadit vstupním, výstupním, nebo přepadovým potrubím, přírubami, stavoznaky nebo snímáním hladiny, plastovými žebříky apod., dle požadavků objednatele.

  • Nádrže UPN-V (válcové)

Válcové nádrže UPN-V jsou pro svůj tvar staticky výhodnější než nádrže hranaté. Jsou konstruovány vesměs jako samonosné, vyztužené opásáním nebo obvodovými, stabilizačními plastovými žebry. Plášť nádrže je vyráběn skružováním z homogenních plastových desek svařovaných „na tupo“ na svařovacím stole, dno víko a vestavby se svařují extruderem. Obě metody svařování zajišťují vysoký koeficient pevnosti svaru. Osazují se doplňky obdobně jako hranaté nádrže UPN-H.

  • Popis funkce

Kupující (objednatel) volí nádrž z typové řady podle požadovaného užitného objemu. Užitným objemem se rozumí max. skladovatelný objem média, který smí nádrž pojmout, to je objem vymezený sloupcem kapaliny ode dna až do výše max. hladiny.

Režim plnění a vyprazdňování nádrží si stanovuje objednatel, dodavatel uzpůsobí nádrž na objednávku doplňky pro požadovaný účel, vč. případné nosné konstrukce.


(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -